Flykten från Ryssland : karolinen Rolands flykt 1709-1716

Roland, Carl von
Flykten från Ryssland : karolinen Rolands flykt 1709-1716

Stockholm : Bäckström, 2004

 

1914 utgav Samuel Bring karolinen Carl von Rolands minnen från Karl XII:s krig och fångenskapen i Ryssland. Bring följde då den högst normala praxisen att att göra så lite förändringar som möjligt, trots att han tvingades nöja sig med en ganska slarvig avskrift som underlag. Dagboken publicerades ånyo 1986, i en faksimileutgåva, av bokförlaget Rediviva. Visst kan man säga att Rolands 1700-talssvenska kan vara besvärlig för den ovane, men det finns inga genvägar. Ett verk av den här typen ska läsas i sitt ursprungliga skick. Allt annat är att göra våld på originalets ton och riskerar att totalt förstöra det.

Nu har Rolands memoarer utgivits på nytt, en händelse jag inledningsvis registrerade mera förstrött eftersom faksimileutgåvan från 1986 redan fanns i min ägo. Men häromdagen råkade jag, mer av en slump, kasta ett öga i Flykten från Ryssland. Och höll på att falla av stolen...

Bakom denna nyutgåva står en viss Tommy Jansson, som "bearbetat" texten i den Bringska utgåvan. Vari består då denna bearbetning? Jo, herr Jansson (säkert i de bästa avsikter) har tagit sig för att "modernisera" Rolands 1700-talssvenska, ett nog så kraftigt ingrepp. I synnerhet som "moderniseringen" inte bara rör stavning eller interpunktion, utan inneburit en närmast fri omskrivning av den ursprungliga texten. Men han har inte nöjt sig med det, han har dessutom "förbättrat" originaltexten! Dock utan att ange vilka delar som är skrivna av den "moderniserade" Roland och vilka som är författade av hans sentida spökskrivare! Detta är ju fullständigt groteskt! Låt mig ge ett exempel på detta "förbättringsarbete". I inledningen skriver Roland så här om bakgrunden till sina memoarer, ett brev till Jöran Nordberg:

"Men i det samma jag dermed war sysselsatt, kom oförmodeligen in uti min kammar herr öfwerstlieutenanten och riddaren baron Axel Wachtmeister och min broder cancellierådet Eric von Roland, frågandes mig hwad jag giorde, då jag icke allenast sade dem, utan ock wiste dem både brefwet till herr doctor Norberg utan jemväl mine skrefne anmärkningar, der uti både pag. och § woro införde, som ännu torde hos mig finnas ad acta. Och sedan bemälte h:r öfwerstlieutenanten igenom läsit dem, sade han till min broder, att hwart ord, som war skrifwit uti berättelsene om det passerade uti Grodno, hade han jämwäl hördt berättas af herr capitain Spalding uti Casan, då de der woro tilsammans fågne, derest bemälte herr capitaine sedermera död blefwen, men min broder afstyrkte mig aldeles att icke afsända brefwet eller observationerne, aldenstund boken war redan tryckt och utkommen, altså lät jag blifwat, men lärer ännu finnas bland mina papper.

Utan medelst detta will jag allenast berätta några av mina egne aventurer, efter den olyckelige Pultaviske action, i vilken min häst blef skuten."

Detta stycke har alltså herr Jansson "moderniserat" och "kompletterat" som följer:

"När jag var färdig med brevet visade jag det för min bror Eric och vår gemensamma vän, Axel Wachtmeister, vilka gästade mig på Skenäs. De instämde till fullo i brevets innehåll, men avrådde mig ändå från att sända det till doktor Nordberg, då ju boken redan var tryckt och distribuerad.

Jag har istället valt att skriva min egen biografi, där jag redogör för de mest intressanta händelserna under min ryska fångenskap och den långa flyktvägen hem till mitt kära svenska fäderneland och min älskade Catharina.

Jag ska nu berätta för er om några av mina egna äventyr och eskapader efter den olyckliga händelsen vid Poltava, där min häst blev skjuten, fram till den lyckliga dag då jag som en fri man återsåg Stockholm."

I originalet uttalar sig Axel Wachtmeister ensam, om en enda detalj - händelserna i Grodno. Baserat på kunskap som han inhämtat av en fångkamrat, kaptenen Spalding. I den "förbättrade" versionen uttalar sig såväl Eric von Roland och Axel Wachtmeister om brevet i sin helhet, alltså om varenda anmärkning som Carl von Roland gjort. Kaptenen Spalding är däremot helt försvunnen, liksom bakgrunden till Axel Wachtmeisters synpunkter. Däremot har det dykt upp ett helt nytt stycke om den älskade Catharina. Denna "älskade Catharina" har fått en rätt stor roll i denna "förbättrade" version av Rolands memoarer, medan hon inte alls förekommer i den Bringska versionen. I den "förbättrade" versionen av Rolands memoarer finns också en lång historia om en Rolands amorösa äventyr med en viss Olga, hans umgänge med hennes mor och andra medlemmar av familjen. Man letar förgäves efter dessa personer och den passionerade kärlekshistorien i den Bringska utgåvan...

Tilläggen har också medfört att Rolands berättelse helt ändrat karaktär. Det ganska karga originalet pryds i den nya tappningen av rikhaltiga person- och miljöskildringar och redogörelser för berättarjagets tankar. I åtminstone ett par fall har detta "moderniseringsarbete" fått besynnerliga följder. Den redogörelse för missnöje med kapitulationen vid Perevolotjna inom det egna förbandet, som Roland ger, har blivit till en slags allmän förkastelsedom å hela arméns vägnar. Vidare finns på sidan 28 en beskrivning av det svenska fälttågets upplägg, vilket skulle vara en veritabel historisk pangnyhet om den vore äkta. "Roland" berättar nämligen att den svenska armén, inför fälttåget mot Ryssland, "blivit så splittrad vid transporten över Östersjön att man kom i flera omgångar".

Har Jansson upptäckt ett nytt manuskript, censurerade Bring sin utgåva eller vad har hänt egentligen? Bokklubben SMB, som varit involverade i projektet, bör ha ett och annat att förklara. I synnerhet som deras marknadsföring av boken, i Pennan och svärdet 2004:7, inte alls nämner de tillägg som gjorts av bearbetaren.

Ett P.S.

Några dagar före jul begav jag mig till Stockholm för att försöka få klarhet i hur det egentligen förhåller sig med handskriftsunderlaget till Rolands berättelse. Detta visade sig vara ett synnerligen intressant ämne, som förtjänar en alldeles egen behandling. Sammanfattningsvis kan i alla fall sägas att Brings utgåva från 1914 uppfyller de krav man kan ställa på en källutgåva av den här typen . Det vill säga, de förändringar Bring gjorde rör bruket av stor och liten bokstav samt interpunktion. Naturligtvis drog han inte ifrån, ändrade eller lade till.

Tommy Jansson har alltså resonerat väsentligt annorlunda. Han har ändrat, exempelvis med hjälp av Brings kommentarer. Han har dragit ifrån och ibland lyckats ändra innebörden i berättelsen. Och han har framför allt lagt till, vilket både ändrat innebörd och karaktär. Den ganska torre och hastigt berättande Roland har förvandlats till en miljö- och personskildrare av rang. Den sexuella tystnad som råder i originalet har Jansson också ordnat till, i den nya versionen går det betydligt livligare till också på den fronten. Se exempelvis följande avsnitt, där Roland har hamnat på ett spelhus i Amsterdam:

 

”När vi hunnit få i oss några glas kom där två fruntimmer ut ur ett rum, med en karl emellan sig. Han hade varken hatt, rock eller peruk på sig och ropade ständigt efter mera vin, vilket fruntimren hela tiden stjälpte i både sig och honom.

Ett annat fruntimmer fick en prästman att betala vinet åt sig. Hon var rund och rödbrusig och blottade det mesta av sina stora bröst, där prästen ständigt var framme och tafsade och ibland även nafsade han med munnen efter brösten som ett dibarn!

Här tänjdes uppenbarligen moral och etik till det yttersta. Samma svartrock som förbannade allmogens omoraliska leverne från predikstolen på söndagarna drog sig inte för att själv bedriva hor när han trodde sig anonym i mängden. Så var det nog – tänkte jag för mig själv. Så var det nog med svartrockar allt som oftast. De odlade den dubbla moralen som livsstil.”

(Flykten från Ryssland, s. 270-271)

 

Naturligtvis oerhört klämmigt, men vad har detta för motsvarighet i Brings texttrogna utgåva? Jo, det här:

 

”Då wi der några remmar win druckit, kom derutur ett rum 2:ne fruntimmer, hafwandes en karl imellan sig utan hatt, råck och peruque och immer ropade på win, det qwinnorna mäst sielfwa utdrucko, dito hade en annan en präst. "

(Bring 1986, s. 81)

 

Likheterna är inte direkt slående, om man så får säga! Jansson har kokat soppa på en bisats, skulle man kunna säga. En soppa som säkert kunde varit såväl välsmakande som motiverad om Flykten från Ryssland bara marknadsförts som en roman. Vilket alltså inte skett.

En annan märkvärdig detalj är den datering av manuskriptet som skett i Flykten från Ryssland. Jansson låter berättelsen avslutas med Carl von Rolands underskrift och dateringen 1748. Något som återkommer på bokens baksida och i SMB:s marknadsföring. Det besynnerliga är att Bring, som arbetade utifrån samma manuskript, inte kunde finna någon datering. Varifrån kommer då 1748? Den rena och oförfalskade sanningen torde vara att Jansson hittat på alltsammans, handskriften saknar i alla fall såväl underskrift som datering. Och årtalet är för övrigt högst osannolikt, eftersom Roland i inledningen kallar sig riddare av Svärdsorden. Det blev han först den 30 januari 1749. Och inget i handskriften antyder att han skulle börjat med att skriva under alltsammans, för att först därefter skriva själva berättelsen...

Jansson antyder också att Roland skrivit ned sin berättelse som en reaktion på den lögnaktiga officiella historieskrivningen, vilket närmast betyder Jöran Nordbergs Konung Carl den XII:s historia. En konklusion som måhända är näraliggande, men helt omöjlig. Det Nordberg ägnade sig åt var nämligen Karl XII:s liv, hans krigståg m.m. Det saknas förvisso inte skildringar av smärre incidenter utan direkt beröring med kungens dagliga verksamhet, men av det Roland berättar om sina öden och äventyr i Ryssland och annorstädes skulle mycket lite ha platsat i Nordbergs verk. Hade Roland velat skriva något som reagerade på Konung Carl den XII:s historia hade han naturligtvis valt att behandla sina upplevelser i fält fram till och med kapitulationen vid Perevolotjna den 1 juni 1709. Det vill säga just sådant som hans aldrig avsända brev till Nordberg berörde.

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2005-01-09 15:43